Vedtægter

VEDTÆGTER FOR KØGE FOTO KLUB

STIFTET DEN 9. DECEMBER 1959

NAVN

§ 1

Klubbens navn er KØGE FOTO KLUB.

FORMÅL

 § 2

Klubbens formål er at udvikle medlemmernes sans for god fotografering og billedkritik.

Formålet søges løst, dels ved afholdelse af møder og foredrag, fremvisning af billedmapper, afholdelse af konkurrencer, saglig billedkritik og lignende, dels ved medlemmernes venskabelige samvær og indbyrdes råd og vejledning.

KLUBSAMARBEJDE

§ 3

Klubben samarbejder med andre klubber, og kan være medlem af én eller flere sammenslutninger af fotoklubber.

MEDLEMMER

§ 4

Alle kan optages som medlemmer. Dog kan det i perioder være nødvendigt at oprette en venteliste på grund af pladsmangel i klubbens lokaler. Indmeldelse skal ske ved henvendelse til kassereren. Medlemmerne kan deltage i alle klubbens aktiviteter, ligesom de har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til klubbens bestyrelse og øvrige tillidsposter. Hvis en person har ydet en ganske særlig indsats til gavn for klubben og dens medlemmer, kan bestyrelsen udnævne denne til æresmedlem.

UDMELDELSE

§ 5

Udmeldelse af klubben skal ske til kassereren. Er et medlem ét år bagud med betaling af kontingent, betragtes medlemmet som udmeldt af klubben.

GENERALFORSAMLINGEN

§ 6

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt til hvert medlem, senest 30 dage før datoen for generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen med følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelse.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

7. Eventuelt.

BESLUTNINGSFORSLAG

 § 7

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, bortset fra beslutning om ophævelse af klubben samt om vedtægtsændringer, jfr. § 17. 1 tilfælde af stemmelighed foretages, efter fornyet debat, en ny afstemning. Er der stadig stemmelighed, forkastes forslaget som afvist af generalfor­samlingen.

FORSLAGSTIDSFRIST

§ 8

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremlægges skrift­ligt for formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

FORHANDLINGSPROTOKOL

§ 9

Over forhandlinger på generalforsamlingen føres der, af den siddende sekretær, et protokollat i bestyrelsens forhandlingsprotokol.

DIRIGENTOPGAVER

§10

Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og foretager optælling af afgivne stemmer. Dirigenten kontrollerer, at generalforsamlin­gen er indvarslet i henhold til vedtægterne. Dirigenten foranlediger endvidere, at afstemningen foretages hemmeligt, såfremt blot ét medlem fremsætter ønske herom.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 11

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske uden varsel, men skriftligt til hvert medlem.

Begæring om ekstraordinær generalforsamling kan fremsættes af bestyrel­sen, og skal afholdes, såfremt mindst halvdelen af samtlige medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, skriftligt overfor bestyrelsen, fremsætter begæring herom.

REGNSKABSÅR

§ 12

Klubbens regnskabsår går fra 1. maj til 30. april.

KONTINGENT

§ 13

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, efter indstilling fra bestyrelsen.

Kontingentet erlægges halvårsvis forud, og skal være betalt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, i modsat fald fortabes stemme­retten på generalforsamlingen.

Kontingentet for at medlems øvrige familiemedlemmer, i samme husstand, fastsættes til 50% af det ordinære kontingent. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

STEMMEAFGIVELSE

§ 14

Stemmeafgivelse pr. brev eller fuldmagt kan ikke ske.

EVENTUELT

§ 15

Under eventuelt kan lovændringer ikke vedtages.

EKSKLUSION

§ 16

I tilfælde af, at et medlem enten:

  • modarbejder klubbens interesser
  • skader dens omdømme
  • forulemper andre af klubbens medlemmer
  • gentagne gange misligholder klubbens faciliteter

kan en enig bestyrelse ekskludere medlemmet af klubben.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 17

Ved beslutning om vedtægtsændringer og om klubbens opløsning kræves at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer her for. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig efter nærværende paragraf, indkaldes til en ny generalforsamling med dette punkt på dagsordnen, der afholdes senest 14 dage efter. På denne generalforsamling kan beslutnin­ger i henhold til nærværende paragraf træffes ved simpel stemmeflerhed.

OPLØSNING

§ 18

I tilfælde af klubbens opløsning, tilkommer det generalforsamlingen at bestemme, hvorledes de eksisterende beholdninger skal anvendes. Dette skal dog ske til et lignende formål som klubben.

Klubbens protokoller m.v. skal ved klubbens opløsning overdrages til Køge Byhistoriske Arkiv. Det tilfalder den siddende bestyrelse at påse at dette sker.

BESTYRELSEN

§ 19

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, og består af 5 medlemmer, formand, kasserer, sekretær, billedsekretær og yderligere et bestyrelsesmedlem.

Valgperioden er to år, således at 2 medlemmer vælges på lige årstal og 3 medlemmer på ulige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og billedsekretær.

Der vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter, én revisor og én revisorsuppleant.

BESTYRELSENS PLIGT

§ 20

Det er bestyrelsens pligt at varetage klubbens daglige interesser i overensstemmelse med klubbens formålsparagraf.

BESESTYRELSESMØDE

§ 21

Bestyrelsen holder møde så ofte det er fornødent. Indkaldelse til bestyrel­sesmøde foretages af formanden, men kan også foranlediges af hvert af de andre medlemmer af bestyrelsen.

PROTOKOLLEN

§ 22

Over forhandlinger og beslutninger på bestyrelsesmøder, føres der en forhandlingsprotokol. Protokollen føres af den til en hver tid siddende sekretær. Af denne skal det fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er nærværende ved de enkelte møder. Protokollen underskrives hver gang af de fremmødte medlemmer.

STEMMEFLERHED

§ 23

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen i klubben den 25. maj 2010.