Privatlivspolitik

Køge Fotoklubs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Køge Fotoklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger: 
 2. Almindelige personoplysninger:
  1. Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
 • På klubbens hjemmeside kan du selv indsætte kontakt oplysninger, og vælge om disse oplysninger skal være offentligt tilgængelige, tilgængelige for klubbens medlemmer (ved login) eller ikke tilgængelige overhovedet.

Her indsamler vi oplysninger fra

 • Vi gemmer kun de oplysninger du selv har givet os

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 

Lovlige grunde til behandling er særligt: 

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene: 

 1. Formål med behandling af medlemsoplysninger: 
 2. Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 3. Som led i foreningens aktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning 
 4. Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 5. Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af aktivitet, herunder deltagelse i eksterne konkurrencer, interne resultatlister m.v. 
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling 
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 
 • Afholdelse af sociale arrangementer, samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen 
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til f.eks. Region Nord i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med dommerlister og konkurrence resultater
 • Ved udmeldelse, bliver dine oplysninger slettet fra klubbens hjemmeside, og fra vores medlemsliste når alle udeståender er afviklet.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med aktiviteter sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante organisationer.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse 
 • Retten til sletning 
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.